Nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

16 października 2017


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o  przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór w/w wniosków potrwa w dniach od 23 do 27 października 2017 r. Wnioski o  przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów. Wnioski należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą dla pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2017 r. to 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy, które będzie należało utrzymać zgodnie z zawartą umową w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulaminy oraz wnioski w/w form aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w  pok. nr 28 oraz 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58.