Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

W związku z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Miasta Radomsko, do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2016r., którzy mogliby zostać powołani przez Prezydenta Miasta w skład komisji konkursowej. W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomsko, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  • opiniowanie ocenionych ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomsko.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Do dnia 23 grudnia 2015 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska można składać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój nr 208).

Szczegółowych informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-84.

formularz zgłoszenia kandydata [ODT,  81 kB]