Nabór kandydatów

Prezydent Miasta Radomsko ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Warunki naboru:

  1. kandydatów organizacji pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) prowadzące działalność na terenie Miasta Radomsko, na karcie zgłoszeniowej, której wzór znajduje się poniżej,
  2. zgłoszeń należy dokonywać w okresie od 12 maja 2014r. do dnia 3 czerwca 2014r.,
  3. kandydaci zgłoszeni po terminie nie będą uwzględniani,
  4. organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata, każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko,
  5. nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu na zgłaszanie kandydatów, na stronie internetowej Miasta Radomsko www.radomsko.pl/ngo zostanie opublikowana imienna lista kandydatów prawidłowo zgłoszonych.

Imienna lista kandydatów i głosowanie.

W ciągu 21 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w w pkt 5, każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Radomsko będzie mogła głosować na nie więcej niż 9 kandydatów spośród kandydatów z listy, wymienionych na karcie do głosowania. Karty do głosowania dostępne będą w terminie, o którym mowa powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w pok. 208, 211 oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce ngo/Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego a także www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Wypełnione karty do głosowania należy wówczas składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku” w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

W załączeniu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz ustalenia wzoru karty zgłoszenia kandydata i karty do głosowania.

Do pobrania

zarządzenie [PDF, 53 kB]

karta zgłoszeniowa [PDF, 69 kB]

wzór karty do głosowania [PDF, 83 kB]