Milion złotych w Twoje ręce

1 czerwca 2017


Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego Radomsko 2018 jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

   1.  Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać projektodawca, który uzyska pisemne poparcie projektu od co najmniej 30 osób – mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 16 lat.
   2.  Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym.
   3.  Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2, należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt.
    4. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się projektodawcy.
    5. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Radomsko do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości.
    6. Mieszkaniec Radomska może zgłosić dowolną liczbę projektów, jak i poprzeć dowolną ich liczbę.
    7. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
    8. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można pobrać TUTAJ oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta.
    9. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać elektronicznie bezpośrednio przez stronę Budżetu, w formie papierowej w Urzędzie Miasta w kopercie z napisem „BUDŻET OBYWATELSKI” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres budzetobywatelski@radomsko.pl.
    10. W przypadku składania formularza drogą elektroniczną należy dołączyć skany wymaganych załączników.
    11. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 30 czerwca 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu projektu do Urzędu Miasta.