Miasto przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Pobierz deklarację

2 lutego 2017


Miasto Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Program wdrażany będzie w latach 2017 i 2018.

Budżet Programu stanowi 22 mln złotych w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi, z limitem wypłat na poszczególne lata:
1) 11 mln złotych – rok 2017
2) 11 mln złotych  – rok 2018

Beneficjentami Programu są jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast odbiorcami końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Dofinansowanie nie przekroczy 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - informacja

Deklaracje można składać do 17 marca.

Uwaga! W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami tel. 44 685 44 96, 44 685 45 01, 44 685 44 99,

Pobierz deklarację