Kontynuujemy usuwanie azbestu

11 lutego 2016


Jak co roku mieszkańcy Radomska będą mieli możliwość skorzystania z programu usuwania azbestu. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2016 roku realizowany będzie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

INFORMACJA O PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU W ROKU 2016
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXIII/176/12 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radomska” Miasto Radomsko finansuje usługę usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu (elementów elewacji) budynków na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Radomska.
W związku z powyższym osoby dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością na terenie miasta Radomska, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, którzy w bieżącym roku planują wymianę pokrycia dachu, mogą składać w terminie do 31 marca 2016 r. wnioski do Urzędu Miasta w Radomsku o sfinansowanie usługi usunięcia tj. transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Właściciele występujący z wnioskiem o sfinansowanie usługi odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Starostwo Powiatowe, zgłoszeń robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachu z azbestu złożonych do Starostwa Powiatowego w Radomsku zgodnie z Prawem Budowlanym lub kserokopii wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Jest to warunek konieczny do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Odpady zawierające azbest pochodzące z wymiany pokrycia dachu muszą zostać zmagazynowane w miejscu, gdzie możliwy będzie dojazd samochodem ciężarowym i załadunek zgromadzonych odpadów. Jeżeli nie będzie zapewniona możliwość dojazdu samochodem ciężarowym odpady nie zostaną odebrane. Odpady winny znajdować się na palecie i powinny być zabezpieczone folią zgodnie z wymogami odpowiednich rozporządzeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
Po zebraniu wniosków od mieszkańców i zbilansowaniu zakresu prac na rok 2016 zostanie sporządzony wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Po pozytywnej ocenie wniosku przez Fundusz, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zostanie wyłoniona firma, która dokona odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wyłoniona firma ustali z właścicielem posesji termin odbioru odpadów.
Koszt demontażu oraz nowego pokrycia dachu jest kosztem właściciela posesji.

Do pobrania wniosek i oświadczenie.