Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2017 rok.

23 grudnia 2016


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2017 rok.

1. Zarządzenie 261 z dnia 21 grudnia 2016

2. Gminny Program Profilaktyki 2017

Sprawozdanie z konsultacji