Konsultacje społeczne

1 czerwca 2017


Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” w okresie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców, a w szczególności odnoszą się do zdefiniowanych w projekcie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” grup interesariuszy rewitalizacji.   

Celem konsultacji jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji z założeniami projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” oraz zebranie opinii, uwag dotyczących ww. projektu dokumentu na formularzu konsultacyjnym.

Formy przeprowadzenia konsultacji:
1) wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202), w godzinach 8.00 - 15.00, z możliwością składania uwag i propozycji ustnie do protokołu;

2) udostępnienie materiałów dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl),

3) zbieranie opinii, uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres um@radomsko.pl, wyłącznie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który udostępniony zostanie:
a) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”,
b) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko oraz w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202).

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu formularza do tut. Urzędu).
   
Wyniki konsultacji opublikowane zostaną za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r.

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny pdf.