Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1 grudnia 2016


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017 - 2019.

Zarządzenie

Program

Formularz konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji