Konsultacje krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

18 listopada 2015


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Uwagi do 29 listopada br. można składać:

  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.anczarska@kzgw.gov.pl, oraz wojciech.nasilowski@kzgw.gov.pl;
  • drogą pocztową, na adres: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych Wydział Ochrony Wód ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630 z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015".

Dokumenty projektu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie dwóch dni od 29.11.2015 roku.