Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...

29 listopada 2016


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.

zarządzenie

uchwała-projekt

formularz konsultacji

sprawozdanie z konsultacji