Koncert z okazji XV Dnia Papieskiego

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo Śpiewacze im. St Moniuszki , z siedzibą przy ul. Brzeźnickiej 5, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym – Koncert z okazji XV Dnia Papieskiego” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 28 września 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta dostępna na bip.radomsko.pl.

Zarządzenie [PDF 60 kB]