Komentarz prezydenta do artykułu Gazety Radomszczańskiej

24 maja 2018


W dzisiejszym wydaniu Gazety Radomszczańskiej na stronie 11 opublikowany został list prezydenta Radomska Jarosława Ferenca komentujący artykuł „Co stwierdzono w PGK” z numeru 19 z dnia 10 maja br.

Szanowna Redakcjo!

Z uwagą przeczytałem artykuł „Co stwierdzono w PGK” w numerze 19 Gazety Radomszczańskiej z dnia 10 maja br. dotyczący kontroli w miejskiej spółce, a w konsekwencji odwołania jej wiceprezesa Jakuba Jędrzejczaka. Po lekturze ze zdziwieniem stwierdzam, że autor bagatelizuje, miejscami wręcz usprawiedliwia stwierdzone nieprawidłowości. A dotyczą one funkcjonowania miejskiej spółki i wydatkowania publicznych pieniędzy, o co troskę niejednokrotnie wyrażała Gazeta Radomszczańska. Nie mogę zgodzić się z opinią, że kilkadziesiąt nieprawidłowości w ciągu sześciu miesięcy to nie jest dużo, jeśli odniesiemy je do skali działalności spółki. Taki wynik dała bowiem nawet fragmentaryczna kontrola.

Brak reakcji na wykazane nieprawidłowości, to kolejne niedopatrzenie. Kontrola bezpośrednia, w terenie stwierdziła nielegalny odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Fakt ten został zgłoszony władzom spółki, ale sprawa nie została załatwiona - sytuacja pod tym samym adresem powtórzyła się po dwóch tygodniach. Równie poważnym zarzutem jest przyjmowanie do punktu PSZOK przy ul. Spacerowej opon w ilości, która wskazuje, że nie pochodziły one z gospodarstw domowych, a od osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Kontrolerzy wykazali zaległości w płatnościach faktur. I znowu pan redaktor pisze  „tylko” kilkadziesiąt  takich faktur i bagatelizuje problem odnosząc go do całej polskiej gospodarki. Nie zauważa natomiast, iż tak dbano o finanse PGK, że  niektóre faktury za wykonane usługi spółka wystawiała nawet po ośmiu miesiącach.

Wreszcie sprawa wywiązywania się PGK z obowiązku edukacyjnego, którą Gazeta -  niejednokrotnie poświęcająca swoje czołówki walce ze smogiem – określa jako  biurokratyczne niedociągnięcia. A te „niedociągnięcia” to np. pominięcie niektórych szkół przy realizacji proekologicznej działalności. I pewnie zabrzmi to górnolotnie, ale uczniowie już od najmłodszych lat powinni mieć rozwiniętą świadomość ekologiczną i być zdolni do podejmowania konkretnych, praktycznych działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. Dlatego edukacja ekologiczna to bardzo ważne zadanie PGK zapisane w umowie z miastem.

Na koniec muszę się odnieść do zawartej w artykule wypowiedzi odwołanego wiceprezesa Jakuba Jędrzejczaka. Szkoda, że nie dostrzega on popełnionych błędów, a doszukuje się pozamerytorycznych przyczyn swojego odwołania. Bo jak określić zdanie, że to kontrola przygotowana na zlecenie, z wcześniej przygotowanymi wnioskami. Kontrolę niezależnie zleciła Rada Nadzorcza. Jest to ponadto zgodne z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli, która niejednokrotnie zauważała, że samorządy unikają kontrolowania własnych Zakładów Oczyszczania Miasta. A czy były upomnienia i nagany dla pracowników, którzy mieli dopuścić się nieprawidłowości? Gdyby pan właściwe wykonywał swoje obowiązki, z pewnością by były.

Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomsko