Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

1 lutego 2018


Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 28/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Radomsko ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Pierwszy z nich dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. W ogłoszeniu o konkursie ujęto następujące rodzaje zadań, na których realizację można uzyskać dofinansowanie:

1. Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży – planowane środki finansowe: 17.000,00 zł.

2. Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej – planowane środki finansowe: 8.000,00 zł.

Kolejny konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Organizacje pozarządowe mogą w nim ubiegać się o środki finansowe na realizację następujących działań:

1. Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – planowane środki finansowe: 7.000,00 zł.

2. Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów – planowane środki finansowe: 12 000,00 zł.

Termin składania ofert w obu konkursach upływa z dniem 23 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe warunki konkursów określone zostały w ogłoszeniach, których treść dostępna jest na stronie: http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/15853994

Formularz oferty dostępny jest na:  www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.