Uniwersytety Trzeciego Wieku

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

tel. 790 500 675 

e-mail: annakap@wp.pl

strona internetowa: www.wiem-wiecej.com.pl

Prezes Zarządu: Anna Kapuściarek

RUTW „Wiem więcej” działalność koncentruje w 3 obszarach: edukacji, integracji i działaniach prozdrowotnych. Założone cele realizuje w formie wykładów, seminariów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, wycieczek, imprez plenerowych, integracyjnych itp. Działania podejmowane przez uniwersytet mają służyć przeciwdziałaniu samotności, stagnacji , a także społecznemu i technologicznemu wykluczeniu. Szczegółowe harmonogramy zajęć edukacyjnych i integracyjnych znajdują się na stronie internetowej: www.wiem-wiecej.com.pl Zajęcia odbywają się przez cały tydzień, słuchacze mają swobodę wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w środy w godzinach 12.15 do 14.15 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00. 

Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego"

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

adres do korespondencji: ul. Targowa 12 C m. 24

e-mail: fundacja.ace@gmail.com

strona internetowa: http://otwartyuniwersytet.pl

Prezes: Ewa Kaczmarczyk

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw.

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy.

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin.

6. Organizowanie imprez kulturalnych.

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i ze względu na wiek.

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych.

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości.

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji "Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego".

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu "

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Prowadzenie działalności wydawniczej.