Dziękujemy za udział w debacie o rewitalizacji

13 stycznia 2016


Debata publiczna poświęcona koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji centrum miasta Radomska, zorganizowana w ramach trwających konsultacji społecznych odbyła się 12 stycznia 2016 r., w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

W spotkaniu uczestniczyli projektanci, Prezydent Miasta Radomska Wiesław Kamiński, przedstawiciele Urzędu Miasta Radomska oraz zainteresowani mieszkańcy. Dwuwariantowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna została opracowana przez zespół architektów i urbanistów z firmy Nova z Gliwic.

Zespół autorski podczas debaty reprezentował dr inż. arch. Stanisław W. Lessaer, urbanista, wykładowca akademicki, ale też praktyk z bogatym bagażem doświadczeń w realizacji rewitalizacji miast polskich. Materiałem wyjściowym przy opracowaniu koncepcji były obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, Opracowanie programowo-przestrzenne komunikacji miasta Radomska, inwentaryzacja dendrologiczna oraz wiele innych dokumentów stanowiących podstawę do rzetelnego i fachowego przygotowania koncepcji.

Kluczowym elementem spotkania była wspólna dyskusja, podczas której uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań autorom koncepcji oraz wyrażenia opinii na temat przedstawionych rozwiązań. To głosy mieszkańców wyrażone podczas konsultacji społecznych przesądzą o rozwiązaniach projektowych dla poszczególnych obszarów wskazanych w opracowaniu.

Prezydent Miasta Radomska Wiesław Kamiński dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w spotkaniu oraz zachęca mieszkańców do wspólnego kształtowania przestrzeni centrum miasta Radomska.