Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

11 grudnia 2019


Wsparcie finansowe Polskiej Fundacji Narodowej w szczególności adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej.

Przedsięwzięcia zgodne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej m.in. w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.

Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu. Wysokość wsparcia: max 95 %. Nabór ciągły. Szczegóły na www.pfn.org.pl.